Standardni odklon, varianca, aritmetična sredina

Kako izračunati standardni odklon? Preden odgovorim na to vprašanje, bi bilo dobro na kratko ponoviti, kaj je standardni odklon. Kaj je aritmetična sredina? Kaj je varianca? Kaj je statistika? 

Pa začnimo ...

Statistika je veda, ki se ukvarja z urejanjem velikega števila podatkov. Statistično raziskavo izvedemo na veliki množici elementov. Vsak posamezni element imenujemo statistična enota, celotno množico pa imenujemo populacija. Če je populacija prevelika, raziskavo opravimo na vzorcu - na delu populacije.

Statistični parametri so splošne lastnosti, ki veljajo za populacijo kot celoto in jih dobimo kot rezultat statistične raziskave. Najpogostejši statistični parameter je velikost populacije (oznaka N).

ARITMETIČNA SREDINA

Aritmetična sredina, povprečje ali povprečna vrednost je drugi najpombembnejši statistični parameter. Je srednja vrednost, ki jo dobimo tako, da vsoto vseh podatkov delimo s številom podatkov N. Pogoste označbe: M, PO, x̄, ...

STANDARDNI ODKLON

Standardni odklon ali standardna deviacija (σ) je tretji najpomembnejši statistični parameter. Standardni odklon (standardna deviacija) je ena izmed najpogostejših mer razpršenosti enot. Izračunamo ga s kvadratnim korenom iz variance. Z njim lahko izmerimo, kako so razpršene vrednosti okoli aritmetične sredine vzorca ali populacije - višja je vrednost standardnega odklona, bolj so enote v vzorcu ali populaciji razpršene in obratno, nižja vrednost kaže na manjšo razpršenost enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. Pogoste označbe: SD, SO, σ, s, ...

VARIANCA

Varianca je ena izmed najpogostejših mer razpršenosti enot. Varianca je standardni odklon na kvadrat. Pogosta označba: σ2.

Kako izračunati standardni odklon?

Omenila bom dve izbiri za izračun, to je izračun standardnega odklona z uporabo Excela in t. i. izračun standardnega odklona s žepnim računalnikom (kalkulatorjem). No ja, verjetno bi se še kakšna našla (SPSS, Matlab, ...).

1. Izračun standardnega odklona z Excelom 🤩

  • z uporabo funkcije (fx) STDEV, ki oceni standardni odklon vzorca
  • z uporabo funkcije (fx) STDEVP, ki izračuna standardni odklon na temelju celotne populacije

 

Točen opis funkcije imate v sliki. Zapisane imate tudi druge funkcije za opisno statistiko.
Standardni odklon
...

2. Izračun standardnega odklona s pomočjo žepnega kalkulatorja 

  • najprej izračunamo varianco:
    1. izračunamo oddaljenost vsakega rezultata od povprečja,
    2. damo te vrednosti na kvadrat,
    3. seštejemo vse te kvadrirane vrednosti,
    4. delimo seštevek s številom rezultatov -1 (če računamo standardni odklon za vzorec) ali delimo seštevek s številom rezultatov (če računamo standardni odklon za populacijo) 
  • nato izračunamo standardni odklon s kvadratnim korenom iz variance

ČE POVZAMEM ...

 
✔️ Standardni odklon in varianca sta najbolj znani meri razpršenosti enot.

✔️ Povprečno vrednost (povprečje, aritmetično sredino) izračunamo tako, da vsoto vseh vrednosti delimo s število vseh podatkov (N).

✔️ Standardni odklon, varianco, aritmetično sredino lahko izračunamo s pomočjo različnih pripomočkov: v Excelu, s pomočjo žepnega kalkulatorja, s pomočjo SPSSa, Matlaba, ...). Tudi mene lahko prosite za pomoč. 🤩

❌ Izračun standardnega odklona s pomočjo žepnega kalkulatorja vam ravno ne priporočam - dokaj zamudno je.

Se bereva,

dr. Melita Moretti

P.S.

Še prijateljski opomnik.

Če potrebujete mojo pomoč pri izvedbi osnovnih in drugih statističnih analiz, kliknite tu in >> dobite vse informacije kako stopiti v stik z mano.

 

P.P.S.

Vabilo!

Potrebujete informacije ali imate vprašalnik skladen s hipotezami?

Vabim vas, da izpolnite spodnji obrazec in izkoristite brezplačen posvet.

 

Vabilo na kavo

Dodaj odgovor

  .  Call Now Button