Trajnostno upravljanje s pitno vodo 1

Trajnostno upravljanje s pitno vodo

Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti v Sloveniji - uporabne vsebine

 •  
  Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in magistrske naloge pišete na temo s področja pitne vode, alternativnih virov pridobivanja vode ali trajnostnega upravljanja s pitno vodo. No ja, ali s področja trajnostnega razvoja, inoviranja, poslovnih procesov, ISO 14000, EMAS, ISO 9000, TQM, ...
 • Da, znanstvena monografija je.
 • Da, knjiga je bila v celoti sofinancirana, zato do vsebin dostopate brezplačno.
 • Da, knjiga je izšla pod okriljem založbe Univerze na Primorskem konec leta 2016. 
 • Da, v knjigi boste našli enormno število avtorjev, predvsem tujih.
 • Da, v PDF-ju je ali kot Flipbook ali kot HTML5, torej vam ni treba v knjižnico.
 • Zakon, vam rečem. 

NEKAJ NASLOVOV POGLAVIJ

 

 1. Management in trajnostni razvoj
 2. Uresničevanje trajnostnega razvoja
 3. Modeli trajnostnega ravnanja z okoljem
 4. Organizacija kot sistem
 5. Strukture organizacijskeg sistema in lastninske povezave
 6. Procesi v organizacijskem sistemu
 7. Opredelitev pojma inovacij
 8. Invencijsko-inovacijski sistem v organizaciji
 9. Kakovost in management kakovosti poslovnih procesov
 10. Pitna voda in alternativni viri pridobivanja vode
 11. Ponovna uporaba vode (tehnološka voda)
 12. Sistem managementa z energijo
 13. Pregled dosedanjih raziskav s področja trajnostnega upravljanja s pitno vodo v predelovalni dejavnosti
 14. Raziskava s področja trajnostnega upravljanja s pitno vodo v predelovalni dejavnosti v Sloveniji
Trajnostno-upravljanje-s-pitno-vodo-1

Vir (obvezno): Moretti, Melita in Mirko Markič. (2016). Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Povzetki nekaj poglavij.

(kot vir zapišite avtorja/-e in knjigo - vse označeno)

PITNA VODA - oskrba s pitno vodo v EU, najpomembnejši dokumenti, Slovenska zakonodaja

Katera voda je pitna voda?

 

Pitna voda je voda, namenjena pitju, za gospodinjske namene, voda za proizvajanje in promet živil, če je zdravstveno ustrezna – ne glede na poreklo (površinska, podzemna) in način dobave (iz vodovodnega omrežja, sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda).

Zdravstveno ustrezna pitna voda je voda z naslednjimi karakteristikami (NIJZ 2014):

 • ne vsebuje mikroorganizmov, zajedavcev in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi;
 • ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi;
 • je skladna z zahtevami, določenimi v Pravilniku o pitni vodi.

 

Pitna voda - najpomembnejši dokumenti EU

 

Med najpomembnejšimi dokumenti EU je Direktiva o pitni vodi (Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, Ur. l. ES L 330/32), ki je bila uvedena leta 1980 in revidirana leta 1998. Direktiva razlikuje med velikimi in majhnimi sistemi za oskrbo z vodo. Veliki sistemi so posamezni sistemi za oskrbo z vodo, ki v povprečju presegajo 1.000 m³ dnevno ali oskrbujejo več kot 5.000 oseb, majhni sistemi za oskrbo z vodo pa lahko dosegajo vrednosti pod 1.000 m³ ali oskrbujejo manj kot 5.000 oseb.

V smernicah o pitni vodi so določene minimalne zahteve glede kakovosti vode in opredeljuje naslednje parametre:

 • mikrobiološke in kemijske parametre, ki bi lahko pomenili tveganje za zdravje ljudi, kadar koncentracije presegajo določene mejne vrednosti, ter
 • indikatorske parametre, ki kažejo na morebitno tveganje za zdravje ljudi in ki zahtevajo popravne ukrepe samo, če nadaljnja preiskava potrdi tveganje za zdravje ljudi.

 

Direktiva o pitni vodi od držav članic zahteva, da zagotovijo redno spremljanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi in dovoljuje odstopanja od standardov kakovosti za pitno vodo, vse pod izredno strogimi pogoji in za omejeno obdobje. Odstopanja od standardov kakovosti ne smejo predstavljati možne nevarnosti za zdravje ljudi. Odstopanja, ki ne smejo presegati obdobja treh let, se uvedejo le, če oskrbe s pitno vodo na zadevnem območju ni mogoče vzdrževati na drug sprejemljiv način.

EU je 2013 sprejela splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2020 »Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta« (Ur. l. EU L 354/171), kjer je med prednostnimi nalogami obravnavana tudi učinkovita raba virov v vodnem sektorju, ki prispeva k zagotavljanju dobrega stanja voda s ciljem ohranjanja, doseganja ali povečevanja dobrega stanja v skladu z okvirno direktivo o vodah – s spodbujanjem predstavitve in širjenjem inovativnih tehnologij, sistemov in poslovnih modelov, ki temeljijo na strateškem izvedbenem načrtu evropskega partnerstva za inovacije na področju voda, tudi pitnih voda.

 

Pitna voda - Slovenska zakonodaja

 

Slovenska zakonodaja je vezana na zakonodajo EU. Omeniti velja Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002), ki ureja vodo (morje, celinske in podzemne vode) in vodna in priobalna zemljišča ter obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi voda, javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami – tudi s pitno vodo (NIJZ 2014).

Omeniti velja tudi Pravilnik o pitni vodi, ki je podzakonski predpis in določa zahteve, ki naj bi jih izpolnjevala pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode. Prav tako Pravilnik o pitni vodi določa mejne vrednosti parametrov, ki jih spremljamo v programu monitoringa.

Na podlagi Zakona o vodah (ZV) je za vsako rabo vodnega ali morskega dobra, ki presega meje splošne rabe, ter za rabo naplavin ali podzemnih voda treba pridobiti vodne pravice, ki se jih pridobi na podlagi vodnega dovoljenja (za rabo, določeno v 125. členu ZV-1) ali koncesije (za rabo, določeno v 136. členu ZV-1).

Vodno dovoljenje/koncesijo/pravico je tako treba pridobiti npr. za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, za tehnološke namene, dejavnost kopališč, pridobivanje toplote, namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, za vse primere rabe vode iz prvega odstavka 118. člena Zakona o vodah-1, tudi če gre za rabo vode, za katero je treba pridobiti koncesijo (za proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda ipd.) ipd.

Vir (obvezno): Moretti, Melita in Mirko Markič. (2016). Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Alternativni viri pridobivanja vode

 

Med alternativne vire pridobivanja vode, za katere je treba pridobiti vodno soglasje, spadajo odvzemi vode (zajetja) iz naslednjih mest odvzema:

 • lastnega izvira (lastni izvir, kjer voda priteka iz zemlje na površje);
 • vodotoka (reke);
 • jezera (večja kotanja, napolnjena s sladko vodo);
 • vodnjaka/vrtine (zaprt prostor, navadno v zemlji za zbiranje in shranjevanje večjih količin pitne vode);
 • mlinščice (del potoka ali reke, speljan k mlinu);
 • drenaže (sistem odvoda podtalne vode z uporabo cevi) ipd.

 

Alternativni viri pridobivanja vode - Slovenska zakonodaja (vodno soglasje)

 

Slovenska zakonodaja je vezana na zakonodajo EU.

Na podlagi Zakona o vodah (ZV) je za vsako rabo vodnega ali morskega dobra, ki presega meje splošne rabe, ter za rabo naplavin ali podzemnih voda treba pridobiti vodne pravice, ki se jih pridobi na podlagi vodnega dovoljenja (za rabo, določeno v 125. členu ZV-1) ali koncesije (za rabo, določeno v 136. členu ZV-1).

Vodno dovoljenje/koncesijo/pravico je tako treba pridobiti npr. za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, za tehnološke namene, dejavnost kopališč, pridobivanje toplote, namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih površin, pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, za vse primere rabe vode iz prvega odstavka 118. člena Zakona o vodah-1, tudi če gre za rabo vode, za katero je treba pridobiti koncesijo (za proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda ipd.) ipd.

Vir (obvezno): Moretti, Melita in Mirko Markič. (2016). Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

ČE POVZAMEM ...

 

 • Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in magistrske naloge pišete na temo s s področja pitne vode, alternativnih virov pridobivanja vode ali trajnostnega upravljanja s pitno vodo.
 • Da, zelo uporabne vsebine za vse VAS, ki diplomske in magistrske naloge pišete na temo s področja trajnostnega razvoja, inoviranja, poslovnih procesov, ISO 14000, EMAS, ISO 9000, TQM, ...
 • Da, znanstvena monografija je.
 • Da, knjiga je bila v celoti sofinancirana, zato do vsebin dostopate popolnoma brezplačno tu Trajnostno upravljanje s pitno vodo v predelovalni dejavnosti.
 • Da, v knjigi boste našli enormno število avtorjev, predvsem tujih.
 • V PDF-ju je, kot Flipbook ali v HTML5. Zakon, vam rečem. 

Knjiga v PDF:

Do naslednjič,

dr. Melita Moretti

P. S.

Še prijateljski opomnik.

Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije s tega področja ...

... kliknite tu >>in dobite vse informacije, kako stopiti v stik z mano.

P. P. S.

Kaj pa cena za to storitev? Tu so informacije >>  >>

Dodaj odgovor

  .  Call Now Button