Cronbach Alfa

Kaj nam pove Cronbach koeficient alfa?

Cronbachov koeficient alfa (α) je statistični kazalnik, ki se pogosto uporablja za oceno notranje doslednosti oziroma zanesljivosti množice merilnih vprašanj ali elementov v anketi ali lestvici. Ta koeficient meri, kako dobro se vsi elementi merjenja povezujejo in ocenjuje, kako zanesljivo bi bilo pričakovati enake rezultate, če bi se merjenje ponovilo na drugi vzorcu istih oseb ali predmetov.

Koeficient Cronbach alfa (α) je merilo, ki se uporablja za ocenjevanje zanesljivosti ali notranje konsistentnosti vprašalnika. Koeficient alfa se običajno giblje med 0 in 1, pri čemer vrednosti, bližje 1, kažejo na večjo notranjo doslednost ali zanesljivost merjenja.

Zato je pomembno, da se v procesu razvoja in preizkušanja anket, lestvic ali drugih meril za zbiranje podatkov uporablja koeficient alfa, da se zagotovi, da so merilni elementi zanesljivi in konsistentni, ter da se izvedejo ustrezne prilagoditve, če so potrebne, preden se uporabijo v raziskavi.

Vrednost koeficienta Cronbach alfa, ki je višja od 0,7 (Cronbach α>0,7) kaže na zanesljivost vprašanj/trditev v vprašalniku – kaže na dobro zanesljivost konstrukta.

Poudariti pa velja, da je vrednost koeficienta Cronbach alfa, ki je nižja od 0,5, nesprejemljiva (Cronbach α<0,5).

Na vrednost koeficienta vpliva

- število trditev posameznega sklopa trditev (števila trditev posameznega dejavnika/dimenzije)
- medsebojna povezanost vseh trditev v sklopu
- (eno)dimenzionalnost
- manjkajoče vrednosti v podatkih
- porazdelitev podatkov

Pravilo tolmačenja

Cronbach-alfa

Pomembno

Koeficient Cronbach alfa (α) izračunamo za vsak sklop vprašanj (za vsak dejavnik/dimenzijo) posebej – predvsem pri vprašanjih z dihotomno mersko lestvico (npr. da/ne) in/ali vprašanjih, ki so formirani na Likertovi lestvici (npr. ocenjevalna lestvica: 1-nikakor se ne strinjam, 5=popolnoma se strinjam).

Primer izračuna Cronbach Alfa (α)

Anketirane osebe so ocenjevale zavzetost zaposlenih v podjetju A. Zavzetost zaposlenih so anketirani ocenjevali s pomočjo 12 trditev (Wagner in Harter 2006), oceno pa podali na Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni »Nikakor se ne strinjam« in ocena 5 pomeni »Popolnoma se strinjam«.

Zavzetost-zaposlenih-cronbach-alfa

Vrednost Cronbach alfe, ki smo ga izračunali s pomočjo SPSS, za naš konstrukt zavzetosti zaposlenih znaša 0,890 - zanesljivost konstrukta je dobra.

Razlago o Cronbach alfa koeficientu pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2023. Cronbach alfa)

Ostali brezplačni nasveti za uspešno statistično analizo

Preverite najboljšo pomoč za dokončanje študija!

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Call Now Button