Cronbach Alfa

Kaj nam pove Cronbach koeficient alfa (α)?

Koeficient Cronbach alfa je merilo, ki se uporablja za ocenjevanje zanesljivosti ali notranje konsistentnosti vprašalnika. Giblje se od vrednosti 0 do 1, splošno dogovorjena spodnja meja sprejemljivosti znaša 0,7.

Vrednost koeficienta Cronbach alfa, ki je višja od 0,7 (Cronbach α>0,7) kaže na zanesljivost vprašanj/trditev v vprašalniku – kaže na dobro zanesljivost konstrukta.

Poudariti pa velja, da je vrednost koeficienta Cronbach alfa, ki je nižja od 0,5, nesprejemljiva (Cronbach α<0,5).

Na vrednost koeficienta vpliva

- število trditev posameznega sklopa trditev (števila trditev posameznega dejavnika/dimenzije)
- medsebojna povezanost vseh trditev v sklopu
- (eno)dimenzionalnost
- manjkajoče vrednosti v podatkih
- porazdelitev podatkov

Pravilo tolmačenja

Cronbach-alfa

Pomembno

Koeficient Cronbach alfa izračunamo za vsak sklop vprašanj (za vsak dejavnik/dimenzijo) posebej – predvsem pri vprašanjih z dihotomno mersko lestvico (npr. da/ne) in/ali vprašanjih, ki so formirani na Likertovi lestvici (npr. ocenjevalna lestvica: 1-nikakor se ne strinjam, 5=popolnoma se strinjam).

Primer izračuna Cronbach Alfa (α)

Anketirane osebe so ocenjevale zavzetost zaposlenih v podjetju A. Zavzetost zaposlenih so anketirani ocenjevali s pomočjo 12 trditev (Wagner in Harter 2006), oceno pa podali na Likertovi lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni »Nikakor se ne strinjam« in ocena 5 pomeni »Popolnoma se strinjam«.

Zavzetost-zaposlenih-cronbach-alfa

Vrednost Cronbach alfe, ki smo ga izračunali s pomočjo SPSS, za naš konstrukt zavzetosti zaposlenih znaša 0,890 - zanesljivost konstrukta je dobra.

Razlago o Cronbach alfa koeficientu pripravila

Dr. Melita Moretti
(Vir: Moretti, Melita. 2019. Cronbach alfa)

Pokličite:

(klikni na številko)

Pošljite mail:

(klikni na mail)

Call Now Button