Vnos podatkov iz vprašalnikov v Excel

Vnos podatkov v Excel ali kako vnesemo odgovore anketiranih v bazo podatkov?

 
Če anketiranje izvajamo z vprašalnikom v papirnati obliki, moramo odgovore iz vseh vprašalnikov pretvoriti v elektronsko obliko - pripraviti si moramo bazo podatkov. Za vnos odgovorov anketiranih (vnos vprašalnikov) v bazo podatkov obstaja več možnosti, odvisno od specifičnih zahtev in orodij, ki jih uporabljamo. Najpogostejši način priprave baze podatkov je v Excelu, saj te podatke preprosto lahko prenesemo v statistični program SPSS, s katerim te podatke kasneje analiziramo.

PRIMER VPRAŠALNIKA IN TIPI VPRAŠANJ

Vprašalnik lahko vsebuje različne tipe vprašanj, in sicer:

  1. Zaprti tip vprašanj, kjer je možen en odgovor (vprašanje 2, 4, 5)
  2. Zaprti tip vprašanj, kjer je možnih več odgovorov
  3. Odprti tip vprašanj, na katera anketirani odgovori opisno brez vnaprej ponujenih možnosti (vprašanje 3)
  4. Polodprti tip vprašanj - vprašanja, ki so sestavljena iz elementov zaprtega in odprtega tipa vprašanj. Polodprti tip vprašanj vsebuje vnaprej ponujene možnosti odgovorov in možnost ‘drugo’, ki anketiranemu omogoča opisni odgovor, a le v primeru, da se ne odloči za noben vnaprej ponujen odgovor (vprašanje 1).

Vsak od naštetih tipov vprašanj zahteva drugačen vpis v bazo podatkov.

OŠTEVILČENJE VPRAŠALNIKOV IN PRIPRAVA KOD

Predpostavimo, da je anketirani izpolnil vprašalnik na način, kot je prikazan spodaj levo.

Pred začetkom vpisa vprašalnikov le te oštevilčimo (ID). Na ta način lahko vedno preverimo podatke za nazaj. 😀

V Excel vnašamo samo števila in ne črk, razen pri odprtih vprašanjih, kjer v Excel vnašamo celoten odgovor anketiranega.

V naprej si pripravimo krajše kode za vprašanja in kode odgovorov (vprašalnik s kodami se nahaja desno spodaj).

VNOS-PODATKOV-V-EXCEL-IZPOLNJEN-VPRAŠALNIK
VNOS-PODATKOV-V-EXCEL-KODE-ZA-VPRAŠANJA

VNOS PODATKOV V EXCEL - PRIMER VNOSA

Zelo pomembno je, da vrstica vedno predstavlja odgovore enega anketiranega in da stolpec vedno predstavlja odgovore na eno vprašanje. Poleg tega moramo prvo vrstico nameniti oznakam imen spremenljivk, prvi stolpec pa zaporednim številkam vprašalnikom (ID).

Tabelo za vnos podatkov pripravimo na naslednji način:

VNOS-PODATKOV-PRIPRAVLJENA TABELA

Kode vprašanj lahko označimo z npr. V1, V2, V3, ...

Pri vprašanju, kjer je možnih več odgovorov, je priprava na vnos podatkov nekoliko drugačna. Vsak odgovor predstavlja samostojno spremenljivko (V3_1, V3_2, V3_3, …), ki ji pri vnosu pripišemo vrednost 1, če jo je anketirani izbral in vrednost 0, če anketirani tega odgovora ni izbral. Tak primer je vprašanje 1.

Vprašanje 1 vsebuje tudi odprto vprašanje (V1_6_tekst), kjer je potrebno vnesti tekstovni odgovor, tako kot ga je podal anketirani.

Vprašanje 3 je odprto vprašanje (V3), kjer je potrebno vnesti celoten tekstovni odgovor, tako kot ga je podal anketirani. 

VNOS-PODATKOV-VNESENI PODATKI

Zgoraj opisan način je le eden izmed načinov, s katerim lahko bazo podatkov za statistične analize pripravite 🤩 sami

ČE POVZAMEM ...

 

✔️ Pred začetkom vpisa vprašalnike oštevilčite.

✔️ Vrstica vedno predstavlja odgovore enega anketiranega in stolpec vedno predstavlja odgovore na eno vprašanje.

✔️ Pri vnosu podatkov v Excel bodite pozorni na tip vprašanj. Izdelajte kode za ta vprašanja.

✔️ V Excel vnašajte samo števila in ne črk, razen pri odprtih vprašanjih, kjer v Excel vnašamo celoten odgovor anketiranega.

✔️ Povsod, kjer anketirani ni podal odgovora, pustite celico prazno. SPSS program bo te prazne celice avtomatsko zaznal kot manjkajoče vrednosti in jih pri analizi ne bo upošteval (označil jih bo kot manjkajoče vrednosti).

✔️ Če je anketirani pri vprašanju, kjer bi moral podati en odgovor, obkrožil dva odgovora, pomeni, da je podal neveljaven odgovor. V tem primeru celico pustimo prazno - odgovor obravnavamo kot manjkajočo vrednost oz. kot da anketirani na to vprašanje ni podal odgovora.

Do naslednjič,

dr. Melita Moretti

P. S.

Še prijateljski opomnik.

Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije s tega področja ...

ali pa ...

... želite, da vam vprašalnike v Excel prepišemo mi, ...

kliknite tu >>in dobite vse informacije, kako stopiti v stik z mano.

VNOS PODATKOV IZ VPRAŠALNIKOV V EXCEL

Potrebujete pomoč ali samo nasvet, podajte vprašanje spodaj. 

    .    Call Now Button