Prevodi – SPSS tabele – #1 pomoč

Prevodi - SPSS tabele

SPSS tabele (tudi izpisi SPSS tabel) - pri uporabi statističnega programskega paketa SPSS za izvedbo statistične analize za vašo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo "naletite" na angleške izraze naslovov posameznih stolpcev.

Program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) generira veliko število tabel in grafov, odvisno od vrste analize in statistične metode, ki jo uporabljate. Tukaj so nekatere od najpogostejših tabel, ki se pojavijo v SPSS:

 • Tabela deskriptivnih statistik: To je najosnovnejša tabela, ki vsebuje podatke o številu opazovanj, povprečjih, standardnem odklonu, minimumu in maksimumu.
 • Tabela ANOVA: Tabela ANOVA vsebuje rezultate analize variance, ki so pogosto uporabljene za primerjavo povprečnih vrednosti med skupinami.
 • Tabela korelacij: Tabela korelacij prikazuje korelacijsko matriko, ki vsebuje koeficiente korelacije med več spremenljivkami.
 • Tabela regresije: Tabela regresije prikazuje rezultate regresijske analize, ki se uporablja za oceno odvisnosti med eno odvisno spremenljivko in več neodvisnimi spremenljivkami.
 • Tabela Hi-kvadrat: Tabela Hi-kvadrat prikazuje rezultate testa neodvisnosti, ki se uporablja za preverjanje, ali obstaja povezava med dvema kategoričnima spremenljivkama.
 • Tabela faktorske analize: Tabela faktorske analize prikazuje faktorsko matriko, ki vsebuje koeficiente faktorjev, ki se uporabljajo za analizo latentnih faktorjev.
 • Tabela reliabilnosti: Tabela reliabilnosti prikazuje rezultate Cronbachovega koeficienta alfa, ki se uporablja za oceno notranje konsistence lestvic.

Te tabele so le nekaj primerov tabel, ki se pojavijo v programu SPSS, vendar obstaja veliko drugih tabel, ki se pojavijo pri različnih analizah. Vsaka tabela ima svoj namen in pomaga pri interpretaciji rezultatov analize.

StatisticneAnalize.Com

SPSS tabele (prevodi SPSS tabel) - opisna statistika

Minimum = minimalna vrednost

Maximum = maksimalna vrednost

Mean = povprečje, aritmetična sredina

Std. Deviation = standardni odklon

Frequency = frekvence

Percent = odstotek

Valid Percent = veljavni odstotek

Cumulative percent = kumulativni odstotek

Median = mediana

Mode = modus

Valid =  veljavne enote

Missing = manjkajoče enote

Skewness = koeficient asimetrije

Kurtosis = koeficient sploščenosti

Variable = spremenljivka

Lilliefors Significance Correction = Lilliefors popravek značilnosti

SPSS tabele (prevodi SPSS tabel) - inferenčna statistika 1

df = stopnja prostosti

Sig = P ali p (stopnja značilnosti/pomembnosti)

Sig. (2-tailed) = P ali p (dvostranska) (stopnja značilnosti/pomembnosti)

Total = skupaj

Statistic = vrednost

SPSS tabele (izpisi SPSS tabel) - inferenčna statistika 2

Mean Rank = povprečni rang

Sum of Ranks = vsota rangov

Mean Difference = povprečna razlika

Std. Error Difference = standardna napaka razlike

Std. Error = standardna napaka

95% Confidence Interval of the Difference = 95% interval zaupanja

Lower = spodnja meja

Upper = zgornja meja

Levene's Test for Equality of Variances = Levenov test enakosti varianc

t-test for Equality of Means = t-test enakosti povprečja

Equal variances assumed = variance so enake

Equal variances not assumed = variance niso enake

SPSS tabele (prevodi SPSS tabel) - inferenčna statistika 3

Correlation Coefficient = korelacijski koeficient

Spearman's rho = Spearmanov koeficient korelacije

Dependent Variable = odvisna spremenljivka

The mean difference is significant at the 0.05 level = razlika povprečja je statistično pomembna pri 0,05

Sum of Squares = vsota kvadratov

Mean Square = povprečje kvadratov

Between Groups = med skupinami

Within Groups = znotraj skupin

SPSS tabele (prevodi SPSS tabel) - inferenčna statistika 4

Count = f (število)

Pearson Chi-Square = Pearsonov hi-kvadrat

Likelihood Ratio = razmerje verjetja

Linear-by-Linear Association = linearna združitev

N of Valid Cases = število veljavnih enot

Priporočam tudi ogled naslednjih zapisov:

Se bereva tam, še bolje, se slišiva,

dr. Melita Moretti

Potrebujete pomoč ali samo nasvet, podajte vprašanje spodaj. 

  .  Call Now Button